Historia Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, rozpoczyna się w okresie międzywojennym.

We wrześniu 1930 r.  powstało Miejskie Gimnazjum Żeńskie. Organizację i kierownictwo szkołą powierzono pani Marii Matysikowej.

Początkowo były 4 klasy i dziewczęta  uczyło 8 nauczycieli. W tym samym roku miasto przekazało szkole budynek  szpitala miejskiego, przy ulicy Ministra Pierackiego (obecnie Sukienników). Budynek powstał w 1862 r. z cegieł, z rozebranych murów obronnych. Nauka w budynku rozpoczęła się w styczniu 1932 r. Przy szkole powstała bursa. Istniały liczne koła zainteresowań np.: Koło Czerwonego Krzyża, Liga Samowystarczalności Gospodarczej, Kółko Przyjaciół Książki i Wiedzy, Koło Ligi Morskiej.

Podczas wakacji uczennice wyjeżdżały na obóz przysposobienia wojskowego oraz harcerski.

Wybuch II wojny światowej położył kres istnieniu  gimnazjum.

Po wojnie w 1945 r. powstała Publiczna Średnia Szkoła Dokształcająca Zawodowa.

Tymczasowo zajęcia  odbywały się w gmachu Szkoły Podstawowej nr 1. Zgłosiło się 106 młodych osób (77 chłopców i 29 dziewcząt) i  utworzono 3 klasy.

W marcu 1947 r. zmieniono nazwę  na Publiczną Średnia Szkołę Zawodową.

W lutym 1948 r. Miejska Rada Narodowa przyznała szkole budynek, dotychczas zajmowany przez Komendę MO.  W  kwietniu 1949 r. rozpoczęły się zajęcia w tymże budynku. W nowym roku szkolnym  1949/50,  uczęszczało 315 uczniów( 11 oddziałów). Otwarto warsztat krawiecki, stolarski, mechaniczny, introligatorski.

W 1951 r. szkoła stała się Publiczną Średnią Szkołą Zawodowa Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. W 1954 r. została przejęta przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy w Warszawie.  W 1980 r. zmieniono nazwę na Zasadnicza Szkoła Zawodowa CZSP.

W 1982 r. rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych, które  oddano do użytku w 1986 r. W latach 1983 – 89, szkoła dysponowała internatem w Charzykowach. Od 1989 r.  podlegała Kuratorium Oświaty i Wychowania, a nazwa brzmiała Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Gdy uruchomiono w 1991 r. nowy profil, Technikum Drzewne,  zmieniono nazwę na Zespół Szkół Zawodowych nr 3 . W roku szkolnym 1996/97 uczęszczało na zajęcia   605 uczniów. W 2002 r.  szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Obecna nazwa to Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach (od 2013 r).

 Od 1945 r. progi szkoły opuścili absolwenci wielu zawodów, między innymi:  stolarz, krawiec, ślusarz, zegarmistrz, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, geodeta, introligator. W liceum profilowanym uczyła się młodzież na profilu socjalnym i administracyjnym.

Aktualnie młodzież kształci się w zawodach: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik organizacji turystyki.

 Szkoła posiada oficjalne znaki i symbole : sztandar , logo, patrona szkoły, kącik pamięci i tradycji, ceremoniał szkoły oraz tablicę pamiątkową.

W historii szkoły znane są 3 sztandary. 10 X 2002 r. odbyła się uroczystość nadania aktualnego sztandaru szkoły. Wykonały go w ramach pracy dyplomowej absolwentki szkoły: Barbara Bloch, Małgorzata Szultka i Monika Mleczek. Promotorką była mgr Izabela Kowalska. Symbole wyszyte na nim, związane są z nauką oraz nawiązują do herbu Powiatu Chojnickiego. Strona prawa odzwierciedla, umieszczony w centralnym miejscu na polu chabrowym kaganek – naczynie z płonącym ogniem. Umieszczone w nim pióro symbolizuje naukę.  W górnej części widnieje hasło: Nauka, Cnota, Ojczyzna. Natomiast w dolnej umieszczono dwa hafty kaszubskie. Całość została otoczona srebrnym wieńcem. Na stronie odwrotnej płata sztandaru, na tle koloru srebrnego , umieszczono herb Powiatu Chojnickiego. Nad herbem wyszyto napis –  Powiat Chojnicki.

Od 2002 r. opiekę nad sztandarem i pocztem sztandarowym sprawuje nauczycielka historii Hanna Lipińska.

W 2009 r. kaganek widniejący na sztandarze uznany został za oficjalne logo szkoły.

Na przestrzeni historii zmienił się także budynek szkoły.

 W 1938 r. dobudowano skrzydło z 4 salami i klatką schodową. W 1970 r. budynek , który był z czerwonej cegły został otynkowany. W 2000r. odmalowano fasadę budynku. W 2018 r. został przeprowadzony generalny remont wewnątrz budynku. 3 września rozpoczął się rok szkolny w nowoczesnej ekologicznej szkole, z ogrzewaniem gazowym. Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną, nowoczesnym centrum multimedialnym i wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną.

Dyrektorzy szkoły:

Maria Matysikowa ( 1930 – 1939)

Zygmunt Pazda (1945 – 1948)

Franciszek Kłosowski (1948 – 1954)

Tadeusz Stachowski (1954 – 1960)

Jan Czarnecki (1960 – 1973)

Alfred Ćwiok 1973 -1990)

Krystyna Sawicka (1990 – 1997)

Wiesław Kłosowski (1997 – do dnia dzisiejszego)