REGULAMIN – MONITORING WIZYJNY TECH3CHOJNICE

      

Z a ł ą c z n i k   n r  1  do Zarządzenia nr 4/2023 

Dyrektora Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży  pod Krojantami w Chojnicach z dnia 7 lipca 2023 r.

 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W TECHNIKUM NR 3 IM. BOHATERÓW SZARŻY POD KROJANTAMI W CHOJNICACH

 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2022.2230); ustawa  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.Dz.U.2023.900); ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2022.1510; zm.: Dz.U.2022.1700); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej ora minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j.Dz.U.2017.2247). 

 1. Niniejszy Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, ul. Sukienników 13, 89-600 Chojnice, miejsca instalacji kamer systemu na terenie Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
 1. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach.
 1. Celami prowadzenia monitoringu wizyjnego są:
  1. zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów, pracowników i klientów oraz osób przebywających na terenie obiektu;
  2. ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu;
  3. wyjaśnianie sytuacji konfliktowych;
  4. ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.);
  5. ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych;
  6. wyeliminowanie aktów wandalizmu.
 1. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach to:
  1. wejście główne do szkoły oraz wejście boczne do budynku,
  2. hol na parterze,
  3. plac przed szkołą,
  4. boisko szkolne,
  5. parking szkolny.
 2. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 3. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. Dźwięk nie jest nagrywany.
 4. System monitoringu wizyjnego w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach składa się z:
  1. kamer rejestrujących zdarzenia w rozdzielczości umożliwiającej identyfikację osób;
  2. urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
  3. monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
 5. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane.
 6. Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane stosownymi tabliczkami informacyjnymi zawierającymi piktogram kamery.
 7. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach. Dostęp do zapisu i obrazu monitoringu posiadają wyłącznie upoważnieni pracownicy Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, natomiast wzór Rejestru osób upoważnionych do obserwowania i odczytu obrazu monitoringu wizyjnego, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze, na ich pisemny wniosek, ponieważ udostępnianie nagrań osobom fizycznym może naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich. Wzór wniosku o udostepnienie danych z monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 9. Okres przechowywania danych wynosi do 30 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. W praktyce okres ten może być krótszy niż wskazany wyżej.
 10. W uzasadnionych przypadkach na podstawie wniosków wyżej wymienionych organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane  z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu  o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
 11. Organy zainteresowane zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania mogą zwrócić się pisemnie do dyrektora Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, w terminie do 14 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
 12. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce, np.: wejście do budynku oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
 13. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym, a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
 14. Na wniosek wyżej wymienionych organów, osoba upoważniona do dostępu do zapisu monitoringu w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach sporządza kopię nagrania  z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi:
  1. numer porządkowy kopii;
  2. okres, którego dotyczy nagranie;
  3. źródło danych;
  4. data wykonania kopii;
  5. dane osoby, która sporządziła kopię.

Kopia przechowywana jest w kasie w Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami  w Chojnicach w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.

 1. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego, sporządzonym na wniosek wyżej wymienionych organów. Rejestr zawiera następujące informacje: a) numer porządkowy kopii;
  1. okres, którego dotyczy nagranie;
  2. źródło danych, np.: kamera nr……;
  3. data wykonania kopii;
  4. dane osoby, która sporządziła kopię;
  5. podpis osoby, która sporządziła kopię;
  6. informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.

Wzór rejestru kopii z monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Udostępniając kopię nagrania z monitoringu wizyjnego, obie Strony zobowiązane są do spisania protokołu przekazania na nośniku elektronicznym danych z monitoringu wizyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

 1. Kopia stworzona na pisemny wniosek zostaje zabezpieczona na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 4 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu.
 2. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach.
 3. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany poprzez udostępnienie regulaminu monitoringu za pośrednictwem strony internetowej tech3chojnice.pl telefonicznie pod numerem: (52) 397-23-23 oraz osobiście w siedzibie placówki. 
 4. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach.
 5. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach. Będą one rozpatrywane.
 6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż takie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.