Program_praktyki-T.Grafiki_i_poligrafii_cyfrowej- PGF.04

Program nauczania dla zawodu Technik  grafiki i poligrafii cyfrowej  311943 
w zakresie praktyki zawodowej.

 Praktyki zawodowe  klasa III  -140 godz. (4 tygodnie)

Praktyki zawodowe w klasie trzeciej powinny zawierać  zagadnienia z kwalifikacji PGF.04. Przygotowywanie
oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

 Cele ogólne przedmiotu

 1. Nabycie praktycznych umiejętności projektowania graficznego;
 2. Weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej z zastosowaniem jej w zadaniach praktycznych;
 3. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP w miejscu pracy;.
 4. Rozwijanie umiejętności projektowania publikacji.
 5. Zapoznanie z tematyką przygotowania do procesu drukowania cyfrowego.
 6. Wdrażanie do wykorzystania kompetencji nabytych w szkole w praktyce gospodarczej.
 7. Wdrażanie do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania prac zawodowych.
 8. Wdrażanie do posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym.

MATERIAŁ NAUCZANIA

Dział programowy

Tematy jednostek metodycznych

Wymagania programowe

Uwagi o realizacji

Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Etap realizacji

PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

I.     Przygotowanie cyfrowych materiałów graficznych

1.     Pozyskiwanie cyfrowych materiałów graficznych

·  rozpoznać cyfrowe i analogowe materiały graficzne

·  pozyskać materiały cyfrowe o charakterze bitmapowym

·  pozyskać materiały cyfrowe o charakterze wektorowym

·  pozyskać fonty do prac graficznych

·  rozpoznać formaty materiałów cyfrowych

·  zeskanować oryginały refleksyjne

·  zeskanować oryginały transparentne

·  katalogować materiały cyfrowe

·  dobrać format zapisu i konwersji pozyskanych materiałów cyfrowych

·  zarejestrować obraz technikami fotograficznymi

·  dobrać parametry skanowania materiałów refleksyjnych

·  dobrać parametry skanowania materiałów transparentnych

·  przetworzyć zdigitalizowane materiały cyfrowe zgodnie z wymaganiami technologicznymi

Klasa III

2.     Przygotowanie bitmap do prac graficznych

·  posłużyć się okienkami, paskami, paletami, narzędziami i innymi elementami bitmapowych programów graficznych

·  dobrać narzędzia do tworzenia, edycji i formatowania materiałów graficznych bitmapowych

·  modyfikować rozdzielczość, przestrzeń barw i rozmiar obiektów bitmapowych

·  dokonać obrotu, skalowania i kadrowania obiektów bitmapowych

·  zapisać w odpowiednim formacie przygotowane bitmapy

·  zastosować techniki tworzenia i obróbki bitmap

·  wykonać retusz, fotomontaż oraz korekcję barwną i walorową bitmap

·  zaprojektować obiekty bitmapowe zgodnie z zasadami kompozycji

3.     Projektowanie obiektów wektorowych

 

·  posłużyć się okienkami, paskami, paletami, narzędziami i innymi elementami wektorowych programów graficznych

·  dobrać narzędzia do tworzenia, edycji i formatowania obiektów wektorowych

·  narysować obiekty wektorowe z pomocą oprogramowania wektorowego

·  dokonać przekształceń obiektów wektorowych

·  zastosować przestrzenie barwne podczas tworzenia i obróbki obiektów wektorowych

·  zapisać w odpowiednim formacie przygotowane obiekty wektorowe

·  skatalogować przygotowane obiekty wektorowe

·  zastosować techniki tworzenia i obróbki obiektów wektorowych

·  zwektoryzować bitmapy

·  zaprojektować obiekty wektorowe zgodnie z zasadami kompozycji

4.     Projektowanie elementów tekstowych

·  zainstalować pozyskane fonty na komputerze

·  posłużyć się okienkami, paskami, paletami, narzędziami i innymi elementami programów graficznych o tworzenia i edycji tekstów

·  dobrać narzędzia do tworzenia, edycji i formatowania tekstów,

·  umieścić tekst w ramce, na ścieżce i w obiekcie

·  dokonać przekształceń elementów tekstowych

·  zastosować techniki tworzenia i obróbki elementów tekstowych

·  zaprojektować elementy tekstowe zgodnie z zasadami kompozycji

II.     Projektowanie prac graficznych

1.     Projektowanie akcydensów

·  ustalić parametry technologiczne akcydensu

·  wykonać layout akcydensu zgodnie z zasadami kompozycji

·  wykonać kompozycje graficzno-tekstowe akcydensu zgodnie ze szkicem

·  zapisać plik otwarty projektu akcydensu

·  przygotować plik zamknięty o standardzie drukarskim z projektem akcydensu

·  umieścić znaczniki drukarskie (znaczniki cięcia, skale barwne, punktury, znaki grzbietowe) na impozycji prac graficznych

·  skatalogować projekty prac graficznych

·  dobrać barwy stosowane w projekcie akcydensu

·  wykonać szkic projektu akcydensu

·  zaprojektować kompozycje graficzno-tekstowe akcydensu

·  ocenić przygotowany projekt graficzny akcydensu do naświetlania i drukowania

·  wykonać impozycję prac graficznych

2.     Projektowanie opakowań

·  ustalić rodzaj projektowanego opakowania

·  narysować elementy konstrukcyjne opakowania

·  zwymiarować siatkę opakowania

·  skatalogować projekty prac graficznych

·  wykonać szkic projektu opakowania

·  opracować konstrukcję opakowania oraz rysunku wykrojnika zgodnie z założeniami technologicznymi

·  wykonać kompozycje graficzno-tekstowe opakowania

·  ocenić przygotowany projekt graficzny opakowania do naświetlania i drukowania

Klasa III

3.     Przygotowanie wielkoformatowych prac graficznych

·  ustalić parametry technologiczne projektu wielkoformatowego

·  wykonać layout projektu wielkoformatowego zgodnie z zasadami kompozycji

·  wykonać kompozycje graficzno-tekstowe projektu wielkoformatowego zgodnie ze szkicem

·  zapisać plik otwarty projektu wielkoformatowego

·  przygotować plik zamknięty o standardzie drukarskim z projektem projektu wielkoformatowego

·  skatalogować projekty prac graficznych

·  dobrać barwy stosowane w projekcie projektu wielkoformatowego

·  wykonać szkic projektu projektu wielkoformatowego

·  zaprojektować kompozycje graficzno-tekstowe projektu wielkoformatowego

·  ocenić przygotowany projekt graficzny akcydensu do drukowania

·  zastosować zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w środowisku

·  zastosować zasady etyki zawodowej

Klasa III

·  zanalizować własne kompetencje

·  wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych

·  zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego

Łącznie

140 godz.

Propozycje metod i form nauczania

Zalecaną metodą jest case study (analizowanie rozwiązań praktycznych z obserwacji, wywiadu, dokumentacji i porównywanie ich z umiejętnościami nabytymi w szkole) oraz ćwiczenia praktyczne.  Zajęcia przebiegają w formie pozaszkolnej. Uczeń powinien pracować indywidualnie i w zespole z pracownikami jednostki organizacyjnej, w której odbywa praktyki zawodowe.

Metody i formy pracy należy dobierać tak, by wspierać każdego ucznia. Przygotowując zestawy zadań praktycznych, ćwiczeń i innych materiałów, należy zadbać o dostosowanie ich do potrzeb i możliwości indywidualnych ucznia.

Na szczególną uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, szczególnie charakterystycznych dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

 • pokaż z instruktażem,
 • pokaz z objaśnieniem,
 • ćwiczenia przedmiotowe,
 • ćwiczenia produkcyjne,

metoda projektów

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyki zawodowej w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

 • zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zawodowych,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą.

Osiągnięcia uczniów można oceniać, stosując następujące metody: sprawdziany ustne, sprawdziany praktyczne, obserwację indywidualnej pracy ucznia. Ponadto powinno się włączyć do oceny umiejętność nawiązywania kontaktów zgodnych z zasadami komunikacji interpersonalnej.

Kluczowe kompetencje dla przedmiotu Praktyki zawodowe to:

 1. stosowanie zasad projektowania prac graficznych,
 2. dobieranie barw i środków wyrazu plastycznego do prac graficznych
 3. tworzenie kompozycji graficzno-tekstowych,
 4. przygotowanie i weryfikowanie prac graficznych pod kątem drukowania,
 5. opracowanie projektów publikacji,
 6. przygotowanie publikacji do drukowania,

Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu. Praktyka powinna być tak zorganizowana, aby umożliwić  uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.