REGULAMIN

Adres www (link) do logowania się kandydatów do Technikum nr 3 w Chojnicach

https://nabor-pomorze.edu.com.pl/ 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia /2023 Dyrektora Technikum nr 3 w Chojnicach

Regulamin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082);
 • rozporządzenie MEiN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431),
 • zarządzenie nr 11/2023 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024.

 

REKRUTACJA DO TECHNIKUM NR 3 W CHOJNICACH

 & 1

 1. W roku szkolnym 2023/2024 Technikum nr 3 bierze udział w rekrutacji elektronicznej i uczeń poddaje się jej wynikom logując się na stronie: https://chojnice.edu.com.pl/kandydat
 2. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe:
 • wynik przedstawiony w procentach z:
 1. języka polskiego,
 2. matematyki

– mnoży się przez 0,35;

 • wynik przedstawiony w procentach z:
 1. języka obcego nowożytnego

– mnoży się przez 0,3.

 1. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143
  ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 1. Maksymalna ilość punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 72.
 2. Za uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – przyznaje się
  7 punktów.
 3. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 i art. 44zz ust.2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 7, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 8, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym, że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
 8. Osiągnięcia, które Kandydat wprowadził drogą elektroniczną, muszą być wpisane przez wychowawcę klasy na świadectwie ukończenia szkoły, do której Kandydat uczęszczał. Brak wpisu dotyczącego osiągnięć lub ich zły zapis spowoduje utratę ewentualnych punktów.

& 2

 

 1. 1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej Technikum nr 3 decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych.
 2. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust.1 i art.135 ust.1.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące, mające jednakową wartość, kryteria:

  wielodzietność rodziny kandydata ( oznacza to rodzinę z trójką dzieci i więcej);
  niepełnosprawność kandydata;
  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  samotne wychowanie kandydata w rodzinie;
  objęcie kandydata pieczą zastępczą.

& 3

 

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 w Chojnicach mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Technikum nr 3 w Chojnicach powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Skierowanie na badanie lekarskie szkoła wydaje od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r.

& 4

1.W procesie rekrutacyjnym kandydaci posługują się kopiami następujących dokumentów:

 • Do podania do szkoły należy dołączyć:
 • poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które jest równocześnie potwierdzeniem osiągnięć, o których mowa w § 1 niniejszego regulaminu,
 • poświadczoną kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty,
 • zaświadczenia o aktywności na rzecz innych ludzi,
 • zaświadczenia potwierdzające szczególną sytuację kandydata,
 • 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie),
 • wolę uczestnictwa w lekcji religii/etyki,
 • wolę uczestnictwa w zajęciach wychowania do życia w rodzinie,
 • kopię aktu urodzenia (w celu weryfikacji danych kandydata wprowadzonych do systemu).

Kopie dokumentów poświadcza Dyrektor macierzystej szkoły podstawowej kandydata.

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły podpisują: kandydat oraz rodzice.
 2. W przypadku zmiany preferencji wniosek o przyjęcie do szkoły złożony w szkole pierwszego wyboru winien być wycofany przez rodziców kandydata, a dalsza rekrutacja przebiega z uwzględnieniem postanowień określonych w § 2 i 3 niniejszego zarządzenia.

4.Kandydaci do szkół ponadpodstawowych biorący udział w elektronicznym naborze, składają dokumenty jedynie w pierwszej z wybranych przez siebie szkole ponadpodstawowej.

 1. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych biorących udział w elektronicznym naborze odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wszystkich oddziałów wskazanych w jego wniosku o przyjęcie do szkoły, do którego liczba punktów rekrutacyjnych zgromadzonych przez kandydata z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów jest wystarczająca do przyjęcia.
 2. Rodzice kandydatów/ pełnoletni kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole, składając oryginały dokumentów, o którym mowa w pkt.1 terminie od 20 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz.15.00.
 3. Niezłożenie potwierdzenia, o którym mowa w pkt.6 jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki w danej szkole, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

& 5

 

 1. W roku szkolnym 2023/2024 prowadzi się nabór do:
ZawódLiczba  oddziałówLiczba uczniów *Przedmioty rozszerzone

Przedmioty

punktowane

technik hotelarstwa/ technik organizacji turystyki0,5/0,5

34

(17/17)

j. angielski

matematyka

j. niemiecki

język polski,

matematyka,

język angielski,

informatyka

technik fotografii i multimediów134

geografia

matematyka

wos

technik grafiki i poligrafii cyfrowej134

geografia

matematyka

wos

*) Pełny oddział może powstać przy liczbie kandydatów nie mniejszej niż 34. Jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza, lecz wynosi co najmniej 17 może powstać 0,5 oddziału pod warunkiem, że można go połączyć z inną połową oddziału.

2.Ustala się następujący harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: Technikum nr 3 w Chojnicach na rok szkolny 2023/2024:

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 maja 2023 r.

do 20 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 23 czerwca 2023 r.
do 12 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.do 18 lipca 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 20 lipca 2023 r.
do 26 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.27 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
 

Rekrutacja uzupełniająca

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej / ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 1 sierpnia 2023 r.
do 3 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.11 sierpnia 2023 r. do godz. 15:00
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie.od 01 sierpnia 2023 r. do 11 sierpnia 2023 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, a także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.od 14 sierpnia 2023 r.
do 17 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.18 sierpnia 2023 r. do godz.14:00
 

& 6

 REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Technikum nr 3 w Chojnicach dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły.
 3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
 • dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,
 • osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
 1. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek, o którym mowa w art. 149 ustawy – Prawo oświatowe, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym;
 • sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
 • sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego;
 • sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 2. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 3. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 4. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 5. Protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 6. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego załącza się listy kandydatów sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
 7. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają nazwiska i imiona kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 8. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie, które musi zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym, sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem.
 10. Rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 11. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację uzupełniającą, która powinna zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzana rekrutacja.
 12. Zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danej szkoły.
 13. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora wniesiona została skarga do sądu administracyjnego i postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

& 7

 Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 marca 2023 r.