Program_praktyki-T. Fotografii i multimediów – AUD.02

Program nauczania dla zawodu Technik  fotografii i multimediów  343105
w zakresie praktyki zawodowej.

 Praktyki zawodowe  klasa III  -140 godz. (4 tygodnie)

Praktyki zawodowe w klasie trzeciej powinny zawierać  zagadnienia z kwalifikacji AUD.02  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

 Cele ogólne przedmiotu

 1. Wykonywanie prac fotograficznych.
 2. Wykonywanie projektów multimedialnych.

 

 MATERIAŁ NAUCZANIA

Dział programowy

Tematy jednostek metodycznych

Wymagania programowe

Uwagi o realizacji

Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Etap realizacji

AUD.02  Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

I. Realizacja prac fotograficznych

1.   Przygotowanie do realizacji prac fotograficznych

–     dobrać urządzenia i materiały zdjęciowe do wykonywania prac fotograficznych

–     określić parametry techniczne urządzeń i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w fotografii

–     wykonać czynności związane z montażem akcesoriów fotograficznych i sprzętu pomocniczego

–     określić  rodzaj planowanej techniki fotograficznej

–     ustawić elementy fotografowanej sceny zgodnie z dokumentacją

–     przygotować fotografowaną scenę zgodnie z zasadami kompozycji

–     rozmieścić sprzęt fotograficzny na planie zdjęciowym

–     dobrać akcesoria fotograficzne

–     dobrać miejsce na potrzeby planu zdjęciowego

–     wykonać szkic planu zdjęciowego

–     sporządzić dokumentację planowanych prac fotograficznych

–     dobrać parametry oświetlenia planu zdjęciowego

Klasa III

2. Wykonanie prac fotograficznych

–     wykonać zlecone prace fotograficzne z wykorzystaniem technik cyfrowych i analogowych

–     wykonać reportaż wydarzeniowy

–     wykonać zdjęcia portretowe różną techniką

–     wykonać zdjęcia katalogowe

–     wykonać zdjęcia reklamowe

–     obsłużyć urządzenia do obróbki materiałów negatywowych, diapozytywowych, pozytywowych

–     obsłużyć sprzęt komputerowy do prac fotograficznych

–     posłużyć się programami do edycji, obróbki i archiwizacji plików fotograficznych

–     scharakteryzować zestaw umiejętności i kompetencji niezbędnych w wybranym zawodzie

–     zidentyfikować obszary wiedzy i umiejętności wymagające doskonalenia

–     wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych

–     ocenia stopień realizacji zadań na poszczególnych etapach

–     określa jakość wykonywania przydzielonych zadań

–     sporządzić roztwory do przeprowadzenia procesów fotograficznych

–     wykorzystać cyfrowe techniki pozyskiwania, rejestracji i przetwarzania obrazu fotograficznego

–     zanalizować własne kompetencje

–     udziela informacji zwrotnej w celu prawidłowego wykonania przydzielonych zadań

 

II. Realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowanie do realizacji projektu graficznego i multimedialnego

–     zastosować terminologię z zakresu grafiki rastrowej i wektorowej

–     zastosować terminologię z zakresu fotografii cyfrowej

–     zastosować terminologię z zakresu edycji dźwięku i filmu

–     rozróżnić rodzaje formatów graficznych

–     pozyskiwać materiały cyfrowe z różnych źródeł

–     dobrać narzędzia do wykonywania obiektów grafiki rastrowej i wektorowej

–     dobrać narzędzia do nagrywania dźwięku i materiałów filmowych

–     dobrać narzędzia do edycji obiektów animowanych

–     wykonać obiekty grafiki rastrowej i wektorowej

–     edytować teksty

–     dodać efekty do materiału wideo i plików audio

–     zapisać materiał audio, wideo, audio –wideo w odpowiednim formacie

–     porównać grafikę rastrową i wektorową

–     określić zasady konwersji formatów graficznych

–     dobrać techniki animacji optymalne dla projektu multimedialnego

–     wykonać animacje obiektów grafiki rastrowej

–     wzbogacić animację w dźwięk

–     wykonać animowane obiekty grafiki wektorowej

–     dobrać techniki montażu filmu

–     rejestrować materiały dźwiękowe i wideo

–     synchronizować ścieżki audio i wideo

Łącznie

140 godz.

Propozycje metod i form nauczania

W procesie dydaktycznym wskazane jest stosowanie zróżnicowanych metod nauczania np.: aktywizujących, podających, problemowych, eksponujących

Zalecaną metodą jest case study (analizowanie rozwiązań praktycznych z obserwacji, wywiadu, dokumentacji i porównywanie ich z umiejętnościami nabytymi w szkole) oraz ćwiczenia praktyczne.  Zajęcia przebiegają w formie pozaszkolnej. Uczeń powinien pracować indywidualnie i w zespole z pracownikami jednostki organizacyjnej, w której odbywa praktyki zawodowe.

Metody i formy pracy należy dobierać tak, by wspierać każdego ucznia. Przygotowując zestawy zadań praktycznych, ćwiczeń i innych materiałów, należy zadbać o dostosowanie ich do potrzeb i możliwości indywidualnych ucznia.

Na szczególną uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, szczególnie charakterystycznych dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

 • pokaż z instruktażem,
 • pokaz z objaśnieniem,
 • ćwiczenia przedmiotowe,
 • ćwiczenia produkcyjne,

metoda projektów

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyki zawodowej w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

 • zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zawodowych,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą.

Osiągnięcia uczniów można oceniać, stosując następujące metody: sprawdziany ustne, sprawdziany praktyczne, obserwację indywidualnej pracy ucznia. Ponadto powinno się włączyć do oceny umiejętność nawiązywania kontaktów zgodnych z zasadami komunikacji interpersonalnej.

Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu. Praktyka powinna być tak zorganizowana, aby umożliwić  uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.