RADA RODZICÓW

Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności: Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Rada rodziców jest organem szkolnym, reprezentowanym przez rodziców uczniów danej szkoły. Powoływana jest w celu współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw, które wiążą się ze statutowymi zadaniami szkoły dotyczącymi kształcenia i funkcjonowania. Jest niezależna od dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej.