Program_praktyki-T.Grafiki_i_poligrafii_cyfrowej- PGF.05

Program nauczania dla zawodu Technik  grafiki i poligrafii cyfrowej  311943 
w zakresie praktyki zawodowej.

 Praktyki zawodowe  klasa IV  -140 godz. (4 tygodnie)

Praktyki zawodowe w klasie czwartej powinny zawierać  zagadnienia z kwalifikacji PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

 Cele ogólne przedmiotu

 1. Nabycie praktycznych umiejętności projektowania graficznego;
 2. Weryfikacja zdobytej wiedzy teoretycznej z zastosowaniem jej w zadaniach praktycznych;
 3. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP w miejscu pracy;.
 4. Rozwijanie umiejętności projektowania publikacji.
 5. Zapoznanie z tematyką przygotowania do procesu drukowania cyfrowego.
 6. Wdrażanie do wykorzystania kompetencji nabytych w szkole w praktyce gospodarczej.
 7. Wdrażanie do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania prac zawodowych.
 8. Wdrażanie do posługiwania się specjalistycznym językiem zawodowym.

MATERIAŁ NAUCZANIA

Dział programowy

Tematy jednostek metodycznych

Wymagania programowe

Uwagi o realizacji

Podstawowe

Uczeń potrafi:

Ponadpodstawowe

Uczeń potrafi:

Etap realizacji

PGF.05. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

I.     Składanie tekstów

1.     Składanie tekstów gładkich i utrudnionych

·  pozyskać materiały

tekstowe przeznaczone do wykonania publikacji

·  dobrać narzędzia do łamania tekstu

·  zastosować narzędzia do łamania tekstu

•  opracować tekst merytorycznie i    stylistycznie

·   opracować teksty gładkie zgodnie z zasadami ich składania

·  opracować teksty utrudnione zgodnie z zasadami ich składania

• zmodyfikować pliki tekstowe adekwatnie do sposobu przygotowania publikacji

Klasa IV

2.     Korekta techniczna tekstów

·  wykonać adiustację materiałów wydawniczych

·  wprowadzić poprawki w składzie tekstu zgodnie z naniesionymi znakami korektorskimi

·  usunąć błędy występujące w składzie tekstu

·  dokonać korekty tekstów

·  zweryfikować poprawność przygotowanych materiałów tekstowych

II. Projektowanie publikacji

1. Projektowanie książek

·  pozyskać materiały graficzne do przygotowania publikacji

·  ustali parametry layoutu książki

·  wykonać layout książki

·  wykonać kompozycje graficzno-tekstowe publikacji o charakterze książek

·  wykonać składanie i łamanie książek

·  wykonać pliki PDF książek zgodnych z założeniami technologicznymi

·  wykonać impozycję książek

·  nanieść na impozycję znaczniki drukarskie

·  skatalogować materiały do wykonania publikacji i z projektami publikacji

·  zweryfikować jakość i kompletność materiałów do projektowania książki

·  zaprojektować książkę zgodnie z zasadami typografii, kompozycji i estetyki

·  zweryfikować poprawność przygotowania książek do drukowania

·  dobrać parametry zapisu projektu książki do standardu drukowania

·  skontrolować prawidłowość wykonania plików produkcyjnych PDF

Klasa IV

2. Projektowanie broszur

·  pozyskać materiały graficzne do przygotowania broszur

·  ustali parametry layoutu broszury

·  wykonać layout broszury

·  wykonać kompozycje graficzno-tekstowe publikacji o charakterze broszur

·  wykonać składanie i łamanie broszur

·  wykonać pliki PDF broszur zgodnych z założeniami technologicznymi

·  wykonać impozycję broszur

·  nanieść na impozycję znaczniki drukarskie

·  skatalogować materiały do wykonania publikacji i z projektami publikacji

·  zweryfikować jakość i kompletność materiałów do projektowania broszury

·  zaprojektować broszurę zgodnie z zasadami typografii, kompozycji i estetyki

·  zweryfikować poprawność przygotowania broszury do drukowania

·  dobrać parametry zapisu projektu broszury do standardu drukowania

·  skontrolować prawidłowość wykonania plików produkcyjnych PDF

Klasa IV

3. Projektowanie gazet i czasopism

·  pozyskać materiały graficzne do przygotowania gazet i czasopism

·  ustali parametry layoutu gazet i czasopism

·  wykonać layout gazet i czasopism

·  wykonać kompozycje graficzno-tekstowe publikacji o charakterze gazet i czasopism

·  wykonać składanie i łamanie gazet i czasopism

·  wykonać pliki PDF gazet i czasopism zgodnych z założeniami technologicznymi

·  wykonać impozycję gazet i czasopism

·  nanieść na impozycję znaczniki drukarskie

·  skatalogować materiały do wykonania publikacji i z projektami gazet i czasopism

·  zweryfikować jakość i kompletność materiałów do projektowania gazet i czasopism

·  zaprojektować gazety i czasopisma zgodnie z zasadami typografii, kompozycji i estetyki

·  zweryfikować poprawność przygotowania gazet i czasopism do drukowania

·  dobrać parametry zapisu projektu gazet i czasopism do standardu drukowania

·  skontrolować prawidłowość wykonania plików produkcyjnych PDF

Klasa IV

4. Projektowanie publikacji elektronicznych

·  wykonać layout e-publikacji

·  wykonać kompozycje graficzno-tekstowe publikacji elektronicznych

·  wykonać składanie i łamanie e-publikacji

·  skatalogować materiały do wykonania e-publikacji

·  zweryfikować jakość i kompletność materiałów do projektowania e-publikacji

·  dobrać parametry zapisu e-publikacji

Klas IV

III. Wstęp do drukowania cyfrowego

1.      Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku drukowania cyfrowego

·  wymienić zasady bezpiecznego posługiwania się przyrządami, urządzeniami, maszynami, narzędziami i elementami wyposażenia stanowiska pracy

·  wprowadzić zasady ergonomii na stanowisku pracy

·  wymienić rodzaje materiałów odpadowych i zanieczyszczeń powstałych na stanowisku pracy

·  wskazać źródła czynników szkodliwych dla zdrowia i życia związanych ze stanowiskiem pracy

·  określić sposoby zapobiegania czynnikom szkodliwym dla zdrowia i życia związanym ze stanowiskiem pracy

·  scharakteryzować środki ochrony osobistej na stanowisku pracy

·  opisać procedury bezpieczeństwa w razie wypadku na stanowisku pracy

·  zastosować zasady bezpiecznego posługiwania się przyrządami, urządzeniami, maszynami, narzędziami i elementami wyposażenia stanowiska pracy

·  zaprojektować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii

·  opisać sposoby neutralizacji materiałów odpadowych powstałych na stanowisku pracy

·  zastosować środki ochrony osobistej na stanowisku pracy podczas wykonywania zadania zawodowego

·  wdrożyć procedury bezpieczeństwa mające na celu zabezpieczenie siebie, poszkodowanego oraz stanowiska pracy w razie wypadku

Klasa IV

2.      Przygotowanie danych do procesu drukowania cyfrowego

·  dobrać właściwe oprogramowanie wykorzystywane podczas wspomagania pracy na stanowisku drukowania cyfrowego

·  zastosować odpowiedni typ oprogramowania wspomagającego drukowanie cyfrowe

·  przygotować plik PDF pod kątem drukowania cyfrowego

·  skontrolować parametry plików PDF pod kątem drukowania cyfrowego

·  skontrolować parametry plików postscriptowych pod kątem drukowania cyfrowego

·  zweryfikować poprawność plików przygotowanych do druku cyfrowego

·  przygotować plik postscriptowy pod kątem drukowania cyfrowego

·  wykonać impozycję różnych produktów poligraficznych zgodnie z założeniami technologicznymi do druku cyfrowego

Klasa IV

IV. Drukowanie cyfrowe

1.   Drukowanie na cyfrowej maszynie małoformatowej

·  dobrać podłoże do druku cyfrowego małoformatowego

·  przygotować podłoże do druku cyfrowego małoformatowego

·  wymienić podłoże w maszynie stosowanej w druku cyfrowym małoformatowym

·  przygotować materiały eksploatacyjnych stosowane w druku cyfrowym małoformatowym

·  wymienić materiały eksploatacyjne w cyfrowej maszynie małoformatowej

·  przygotować maszynę do procesu drukowania cyfrowego małoformatowego

·  dobrać optymalne nastawy maszyny oraz parametry sterownika pod kątem jak najlepszej jakości wydruku

·  wydrukować różne produkty poligraficzne na cyfrowej maszynie małoformatowej

·  zastosować przyrządy pomiarowo-kontrolne do oceny jakości wydruków cyfrowych małoformatowych

·  dokonać oceny jakości wydruków cyfrowych nakładowych

·  zastosować narzędzia wspomagające personalizację wydruków cyfrowych

·  opracować personalizację wydruków cyfrowych

·  zastosować różnego typu podłoże do druku cyfrowego nakładowego

·  pozyskać materiały eksploatacyjne stosowane w druku cyfrowym małoformatowym

·  skalibrować cyfrową maszynę drukującą małoformatową

·  zweryfikować prawidłowe działanie poszczególnych podzespołów maszyny cyfrowej małoformatowej

·  zmodyfikować ustawienia wydruku maszyny do druku małoformatowego

·  zmodyfikować metodę personalizacji wydruków cyfrowych

·  dokonać wydruku spersonalizowanego wydruku za pomocą maszyny cyfrowej nakładowej

Klas IV

2.   Drukowanie na cyfrowej maszynie wielkoformatowej

·  dobrać podłoże do druku cyfrowego wielkoformatowego

·  przygotować podłoże do druku cyfrowego wielkoformatowego

·  wymienić podłoże w maszynie stosowanej w druku cyfrowym wielkoformatowym

·  przygotować materiały eksploatacyjnych stosowane w druku cyfrowym wielkoformatowym

·  wymienić materiały eksploatacyjne w cyfrowej maszynie wielkoformatowej

·  przygotować maszynę do procesu drukowania cyfrowego wielkoformatowego

·  dobrać optymalne nastawy maszyny oraz parametry sterownika pod kątem jak najlepszej jakości wydruku

·  wydrukować różne produkty poligraficzne na cyfrowej maszynie wielkoformatowej

·  zastosować przyrządy pomiarowo-kontrolne do oceny jakości wydruków cyfrowych wielkoformatowych

·  ocenić jakości wydruków cyfrowych wielkoformatowych

·  zastosować różnego typu podłoże do druku cyfrowego wielkoformatowego

·  pozyskać materiały eksploatacyjne stosowane w druku cyfrowym wielkoformatowym

·  skalibrować cyfrową maszynę drukującą wielkoformatową

·  zweryfikować prawidłowe działanie poszczególnych podzespołów maszyny cyfrowej wielkoformatowej

·  zmodyfikować ustawienia wydruku maszyny do druku wielkoformatowego

·  dokonać wydruku spersonalizowanego za pomocą maszyny cyfrowej wielkoformatowej

Klasa IV

V. Obróbka wykończeniowa wydruków

1.   Obróbka wykończeniowa wydruków cyfrowych małoformatowych

·  zastosować metody obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych małoformatowych

·  przygotować maszyny oraz wydruki cyfrowe małoformatowe do obróbki wykończeniowej

·  wykonać operacje postpresowe wydruków cyfrowych nakładowych

·  ocenić jakość wykonania obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych nakładowych

·  dobrać metodę dokonania obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych małoformatowych

·  wykonać oprawę introligatorską cyfrowych wydruków nakładowych

·  dokonać analizy oceny jakości wykonania obróbki cyfrowych wydruków nakładowych

Klasa IV

2.   Obróbka wykończeniowa wydruków cyfrowych wielkoformatowych

·  zastosować metody obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych wielkoformatowych

·  przygotować maszyny oraz wydruki cyfrowe wielkoformatowe do obróbki wykończeniowej

·  wykonać operacje postpresowe wydruków cyfrowych wielkoformatowych

·  ocenić jakość wykonania obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych wielkoformatowych

·  przygotować do ekspozycji wydruki cyfrowe wielkoformatowe

·  zweryfikować wybraną metodę dokonania obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych wielkoformatowych

·  dokonać analizy oceny jakości wykonania obróbki cyfrowych wydruków wielkoformatowych

·  wykonać ekspozycję wydruków cyfrowych wielkoformatowych

Klasa IV

Łącznie

140 godzin

 

Propozycje metod i form nauczania

Zalecaną metodą jest case study (analizowanie rozwiązań praktycznych z obserwacji, wywiadu, dokumentacji i porównywanie ich z umiejętnościami nabytymi w szkole) oraz ćwiczenia praktyczne.  Zajęcia przebiegają w formie pozaszkolnej. Uczeń powinien pracować indywidualnie i w zespole z pracownikami jednostki organizacyjnej, w której odbywa praktyki zawodowe.

Metody i formy pracy należy dobierać tak, by wspierać każdego ucznia. Przygotowując zestawy zadań praktycznych, ćwiczeń i innych materiałów, należy zadbać o dostosowanie ich do potrzeb i możliwości indywidualnych ucznia.

Na szczególną uwagę zasługuje cały wachlarz metod praktycznych, szczególnie charakterystycznych dla kształcenia zawodowego. Należą do nich:

 • pokaż z instruktażem,
 • pokaz z objaśnieniem,
 • ćwiczenia przedmiotowe,
 • ćwiczenia produkcyjne,

metoda projektów

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA

Oceny efektów kształcenia dokonuje zakładowy opiekun praktyki zawodowej w miejscu jej odbywania. Kryteria oceny powinny uwzględniać:

 • zaangażowanie ucznia w wykonywanie zadań zawodowych,
 • sumienność w wykonywaniu zadań,
 • punktualność,
 • etykę zawodową,
 • kulturę osobistą.

Osiągnięcia uczniów można oceniać, stosując następujące metody: sprawdziany ustne, sprawdziany praktyczne, obserwację indywidualnej pracy ucznia. Ponadto powinno się włączyć do oceny umiejętność nawiązywania kontaktów zgodnych z zasadami komunikacji interpersonalnej.

Kluczowe kompetencje dla przedmiotu Praktyki zawodowe to:

 1. stosowanie zasad projektowania prac graficznych,
 2. dobieranie barw i środków wyrazu plastycznego do prac graficznych
 3. tworzenie kompozycji graficzno-tekstowych,
 4. przygotowanie i weryfikowanie prac graficznych pod kątem drukowania,
 5. opracowanie projektów publikacji,
 6. przygotowanie publikacji do drukowania,

Program praktyki zawodowej można traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu. Praktyka powinna być tak zorganizowana, aby umożliwić  uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.