REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W TECHNIKUM NR 3 IM. BOHATERÓW SZARŻY POD KROJANTAMI W CHOJNICACH


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (U. 2018 poz. 996),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. 2017 poz. 1644)
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (U. 2018 poz. 1457),
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( U. 2018 poz. 917)
 5. Statut Szkoły.

§1. Wstęp.

 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy.
 2. Praktykant podlega przepisom regulaminowym Szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy.  

§2. Organizacja praktyk zawodowych.

 1. Praktyki zawodowe są organizowane przez Szkołę u pracodawców i prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Istnieje możliwość odbycia praktyki zawodowej w firmie wskazanej przez ucznia. Uczeń może zorganizować praktykę zawodową we własnym zakresie po uzyskaniu zgody kierownika szkolenia praktycznego.
 2. Praktyka zawodowa może być prowadzona indywidualnie lub w grupach, przy czym liczba uczniów/słuchaczy w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Praktyka zawodowa realizowana jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy szkołą, a zakładem pracy przyjmujących uczniów/słuchaczy na zajęcia.
 4. Dobowy wymiar godzin praktyki zawodowej dla uczniów w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin.
 5. Praktyka zawodowa może być organizowana w systemie zmianowym, z tym że nie może wypadać w porze nocnej.

§3. Postanowienia ogólne.

 1. Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne są organizowane zgodnie z programami nauczania dopuszczonymi do użytku szkolnego, dla uczniów klas technikum.
 1. Po zakończeniu realizacji programu praktyki, opiekun praktyki powinien wpisać w dzienniczku praktyk opinię o pracy ucznia oraz wystawić ocenę końcową zgodną z obowiązującą skalą ocen

Zaliczenie praktyki w klasie III warunkuje promowanie ucznia do klasy IV oraz w klasie czwartej do klasy V.

 1. Po zakończeniu praktyki należy przekazać następującą dokumentację:

– kartę oceny praktyki ( należy wpisać ocenę potwierdzoną podpisem prowadzącego praktykę)

– kartę szkolenia BHP (należy wpisać datę i potwierdzić podpisem udzielenie instruktażu stanowiskowego)

– jeden egzemplarz umowy podpisanej przez pracodawcę

 

PRAKTYKA REALIZOWANA JEST NIEODPŁATNIE

Załączniki do programu praktyki:

-umowa o praktykę;

– karta oceny praktyki;

– karta szkolenia BHP

Nadzór i kontrolę przebiegu praktyk zawodowych prowadzi szkoła.

§4. Cele praktyk zawodowych.

 1. Cele ogólne:
 • pogłębienie wiadomości zdobytych w Szkole,
 • zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych,
 • doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy,
 • wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole,
 • doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
 • wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy,
 • przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji,
 • poznanie działalności firm funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej,
 • zapoznanie się z zakresem i rodzajem produkcji, usług oraz ich jakością,
 • opanowanie umiejętności posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi klientów,

12) poszanowanie mienia.

 1. Uczeń powinien:
 • znać zasady funkcjonowania poszczególnych działów zakładu pracy,
 • obsługiwać podstawowe urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne zakładu,
 • dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole,
 • dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie,
 • zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy,
 • oceniać jakość wykonanej pracy,
 • przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż. i ochrony środowiska.

§5. Obowiązki ucznia:

 1. Przygotowanie do praktyki.
 • Uczeń ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki przez:
  1. zapoznanie się z informacjami przekazanymi przez kierownika szkolenia praktycznego,
  2. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP w miejscu praktyk,
  3. posiadanie aktualnego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy,
  4. przygotowanie dzienniczka praktyk.
 • Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej:
  1. właściwa postawa i kultura osobista,
  2. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, przestrzeganie obowiązującego czasu pracy

(6 godzin dziennie – poniżej 16 roku życia, 8 godzin dziennie – po ukończeniu 16 lat),

 1. dostosowanie się do ustalonego przez zakładowego opiekuna praktyk obowiązującego harmonogramu praktyk,
 2. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna,
 3. systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
 4. nie wolno opuszczać stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną,
 5. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna lub instruktora i przestrzeganie przepisów BHP, P.poż. i zakładowego regulaminu pracy,

3) Prowadzenie dzienniczka praktyk: 

 1. systematyczne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk,
 2. przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk do kontroli zakładowemu opiekunowi praktyk,
 3. w ostatnim dniu praktyki złożenie dzienniczka u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i oceny,
 4. przekazanie w terminie 7 dni od ukończenia praktyki uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do szkolnego opiekuna praktyki zawodowej dokonującego wpisu w dzienniku lekcyjnym.
 5. Nieobecność na praktyce.

1) Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona.

 1. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zaświadczenie lekarskie wklejone do dzienniczka praktyki:
 2. w przypadku maksymalnie trzydniowej usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim nieobecności ucznia na praktyce może nastąpić jej zaliczenie. Opuszczenie przez ucznia większej liczby dni skutkuje koniecznością odpracowania wszystkich w sumie nieobecnych dni w innym terminie, w uzgodnieniu z pracodawcą i szkołą.
 3. w przypadku nie odpracowania usprawiedliwionej nieobecności uczeń otrzymuje obniżoną ocenę z praktyki adekwatną do opanowanych umiejętności.
 4. uczeń jest zobowiązany poinformować pracodawcę oraz szkolnego opiekuna o nieobecności w pierwszym dniu niestawienia się na praktykę oraz dostarczenie do Szkoły kserokopii zwolnienia lub zaświadczenia lekarskiego,
 5. uczeń , który w odpowiednim terminie nie rozliczy się z odbytej praktyki zawodowej otrzymuje ocenę niedostateczną, co jest jednoznaczne z nie zaliczeniem praktyki zawodowej,

2) Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku:

 1. niestawienia się ucznia w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki,
 2. nieobecności nieusprawiedliwionej (już w wymiarze 3 dni) i nie odpracowania opuszczonych zajęć,
 3. samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki,
 4. braku wymaganej dokumentacji praktyk,
 5. złamania dyscypliny,
 6. nie podporządkowania się przepisom organizacyjno – porządkowym zakładu pracy,
 7. g) uzyskaniu negatywnej oceny,
 8. niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu,
 9. nie dostarczenie nauczycielowi, dzienniczka w terminie ustalonym przez Szkołę,
 10. ponad 50% nieobecności na zajęciach praktycznych lub praktyce zawodowej powoduje nieklasyfikowanie ucznia (niezależnie od przyczyny nieobecności).
 11. Uczeń, który nie zaliczył praktyki zawodowej nie jest promowany do klasy programowo wyższej.

§6. Obowiązki pracodawcy.

 1. Zapoznanie uczniów z obowiązującym w zakładzie przepisami BHP, p.poż i regulaminem pracy.
 2. Zapoznanie uczniów z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.
 3. Wyznaczenie pracownika: opiekuna praktyki lub nauczyciela praktycznej nauki zawodu.
 4. Zapoznanie uczniów z zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.
 5. Przeszkolenie w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie.
 6. Skierowanie uczniów na odpowiednie stanowiska pracy przydzielenie im zadań wynikających z programu praktyki.
 7. Zapewnienie bieżącej opieki wychowawczej, zawodowej i medycznej.
 8. Przygotowanie zaplecza socjalnego: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków.
 9. Kontrolowanie zeszytu praktyk .
 10. Zapoznanie uczniów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk.
 11. Zwolnienie ucznia z praktyki, gdy o takie zwolnienie wystąpi Dyrektor Szkoły.
 12. Utrzymywanie stałego kontaktu z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia szkoły – kierownikiem szkolenia praktycznego.
 13. Informowanie szkoły o szczególnych zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itd.
 14. Poinformowanie ucznia o propozycji oceny i uzasadnienie jej.
 15. Dokonanie wpisu do dzienniczka praktyk oceny z opinią o praktykancie w ostatnim dniu trwania praktyk.
 • 7. Prawa ucznia.
 1. Zapoznanie z obowiązującym w zakładzie pracy regulaminem i zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach.
 2. Zapoznanie z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy.
 3. Wykonanie zadań wynikających z programu praktyk.
 4. Korzystanie z zaplecza socjalnego: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków.
 5. Zapoznanie z kryteriami oceniania.
 6. Informowanie szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk.
 7. Uzyskanie informacji o ocenie z praktyki zawodowej i uzasadnienia jej.
 8. Uzyskanie wpisu i odbioru dzienniczka praktyk w ostatnim dniu ich trwania.

§8. Sytuacje szczególne.

 1. W szczególnych sytuacjach (choroby, przypadki losowe) uczeń ma możliwość odbycia praktyki organizowanej przez Technikum nr 3  lub zorganizowania sobie praktyki we własnym zakresie (praktyka indywidualna) po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
 2. W przypadku dyscyplinarnego usunięcia ucznia z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej przez zakład uczeń jest zobowiązany jest do:

– pisemnego zawiadomienie szkoły o zaistniałym zdarzeniu,

– w terminie do 2 dni znalezienia zakładu pracy o tym samym profilu zawodowym. Nowy zakład musi być zaakceptowany przez szkołę, (brak nowej umowy w podanym terminie powoduje niezaliczenie praktyki zawodowej). 

§9. Dodatek.

 1. Realizacja teoretycznej i praktycznej nauki zawodu odbywa się według założeń programowo – organizacyjnych wynikających z podstaw programowych i programów nauczania.