Alarm pożarowy.

Alarm pożarowy.

Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży. Jest ono realizowane poprzez przestrzeganie określonych przepisów BHP oraz sprawowanie bezpośredniej opieki nad młodzieżą przebywająca na terenie szkoły, zarówno w czasie zajęć dydaktycznych, jak również przerw międzylekcyjnych.

Szczególnym przypadkiem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży znajdującej się na terenie szkoły, jest ogłoszenie alarmu pożarowego.
Alarm lokalny, np. w szkole, jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Taki „alarm” odbył się w naszej szkole 29 września 2023 roku o godz.10.50. Po rozpoznaniu zagrożenia i po dokonaniu oceny sytuacji nauczyciele zdecydowali o jak najkrótszej drodze ewakuacji z budynku dla uczniów. Po opuszczeniu budynku młodzież wraz z nauczycielami udała się na miejsce zbiórki, którym dla uczniów Technikum nr 3, jest boisko szkolne. Zbiórka na placu alarmowym jest ważnym momentem dla sprawdzenia stanu ilościowego klasy i ustalenia osób nieobecnych.

A oto najważniejsze zasady, które powinien pamiętać i przestrzegać każdy uczeń z chwilą ogłoszenia alarmu w szkole:
– słuchaj i wykonuj dokładnie polecenia nauczyciela.
– bądź opanowany, nie ulegaj panice,
– po przerwaniu zajęć udaj się wraz z klasą, drogą wskazywaną przez nauczyciela na miejsce zbiórki,
– pomagaj osobom słabszym,
– bezwzględnie podporządkowuj się osobom funkcyjnym,
– nie lekceważ zagrożenia, nawet wówczas, gdy nie zagraża ci bezpośrednio.