DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach

Technikum nr 3 w Chojnicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.tech3chojnice.szkolnastrona.pl/arch

Data publikacji strony internetowej: 09-03-2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30-09-2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików opublikowanych na stronie to skany dokumentów opublikowane w formacie pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR), w związku z czym mogą występować trudności z ich odczytaniem poprzez czytniki ekranu.
 • Serwis zawiera DOC, XLS z niepoprawną logiczną strukturą dokumentu, redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Brak audiodeskrypcji w materiałach wideo, dostosowanie niosłoby nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły Wiesław Kłosowski
 • E-mail: klosowski31@op.pl
 • Telefon: 697697677

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Chojnickiego
 • Adres: ul. 31 Stycznia 56 , 89-600 Chojnice
 • E-mail: starostwo@powiat.chojnice.pl
 • Telefon: 523966500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Technikum nr 3 im. Bohaterów Szarży pod Krojantami w Chojnicach, ul. Sukienników 13, 89-600 Chojnice

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście boczne jest wąskie i niedostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich. Przy drzwiach wejściowych znajdują się schody, których także nie jest w stanie pokonać samodzielnie osoba na wózku inwalidzkim. Dokładamy jednak wszelkich starań aby w sytuacji gdy zajdzie taka potrzeba, woźny był w stanie pomóc osobie niepełnosprawnej. Na półpiętrze znajduje się sala dydaktyczna przystosowana dla osób z kształceniem specjalnym oraz osób niepełnosprawnych Na parterze znajduje się toaleta z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.  W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem szkoły, zostanie on wezwany przez pracownika obsługi .  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść w towarzystwie psa przewodnika lub psa asystującego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  W budynku nie ma pętli indukcyjnej. Można skorzystać z internetowego tłumacza polskiego języka migowego.  Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna. Miejsca parkingowe na terenie szkoły nie zostały oznaczone dla osób niepełnosprawnych.