Ważne informacje dotyczące egzaminu  zawodowego

Ważne informacje dotyczące egzaminu  zawodowego

Ważne informacje dotyczące egzaminu  zawodowego

 1. Na egzamin z części pisemnej i praktycznej przychodzimy 30 minut wcześniej!
 2. Należy posiadać dowód tożsamości.
 3. Podczas egzaminu posługujemy się TYLKO długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Nie wolno używać cienkopisów!
 4. Nie wolno posiadać przy sobie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych.
 5. Na etapie praktycznym obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia przyborów innych niż te ujęte w wykazie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 6. W czasie trwania egzaminu nie opuszczamy sali egzaminacyjnej!

Etap praktyczny egzaminu

 1. Pamiętaj, aby przyjść 30 minut wcześniej!
 2. Sprawdź, czy otrzymany arkusz dotyczy zawodu, w którym zdajesz egzamin.
 3. Sprawdź, czy otrzymany arkusz i materiały egzaminacyjne maja wszystkie strony, i czy są one wyraźnie wydrukowane.
 4. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego i materiałów egzaminacyjnych można zadawać pytania WYŁĄCZNIE dotyczące spraw organizacyjnych (np. kodowania prac)
 5. Czas rozpoczęcia egzaminu liczy się od momentu jego ogłoszenia!
 6. Jeżeli ktoś zakończy prace wcześniej, powinien podnieść rękę i na swoim miejscu poczekać na odebranie arkusza egzaminacyjnego, pracy egzaminacyjnej i karty oceny. Dopiero po uzyskaniu zezwolenia od przewodniczącego Zespołu Nadzorującego Etap Praktyczny (ZNEP)  może opuścić sale.
 7. Przewodniczący ZNEP w odpowiednim czasie przypomni, że do końca pracy pozostało 30 minut i od tego momentu nie będzie przyjmował zgłoszenia wcześniejszego ukończenia pracy.
 8. Upewnij się przed zakończeniem pracy że poprawnie zakodowałeś swoja kartę pracy egzaminacyjnej i kartę oceny!
 9. Po ogłoszeniu zakończenia pracy zdający powinni odłożyć swoje prace na brzeg stolika i na swoim miejscu poczekać na odbiór.
 10. Wszystkie dodatkowe materiały (np. formularze druków dokumentów związanych z wykonaniem zadania, ewentualne wydruki komputerowe) MUSZĄ być opisane numerem ewidencyjnym PESEL zdającego i dołączone do pracy egzaminacyjnej!